ČLANOVI

Predsjednik zbora i skupštine: Višeslav Kirinić

Zamjenik: Paula Mia Špoljarić

Tajnik: Lea Kuštelega

Studentski pravobranitelj: Boris Rubin

Članovi Studentskog zbora za Senat Sveučilišta Sjever:

Ana Medvedec, Višeslav Kirinić, Ivan Ivičinec, Marko Kranjec, Sven Rastovac